LK190 zgłoszona do II etapu Kolej Plus

  • Informowaliśmy wczoraj o projektach zgłoszonych przez Metropolię do kolejnego etapu programu Kolej Plus. Dzisiaj warto wspomnieć o linii nam bliskiej, która również została zgłoszona do tej inicjatywy. Mowa oczywiście o linii nr 190 a dokładniej o jej fragmencie z Bielska-Białej do Skoczowa, o którego odnowę w ramach programu Kolej Plus zabiega Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka” – Opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) już za nami – informuje na swoje stronie stowarzyszenie.

Wymagane w II etapie programu dokumenty z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym dla przedmiotowego projektu zostały złożone 23 listopada do do PKP PLK. Wnioskodawcy zobowiązani byli do przygotowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego określającego zakres prac oraz przewidywany koszt projektu. Ponadto należało udokumentować przeprowadzone spotkania informacyjne ze społeczeństwem miejscowości, w których planowana jest realizacja projektu, skompletować opinie, stanowiska instytucji, które będą realizować przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na realizację projektu i podmiotów/instytucji, które odpowiadają za zarządzanie infrastrukturą kolejową, której funkcjonowanie może mieć wpływ na realizację projektu. Istotne było również przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a także dołączenie deklaracji organizatora przewozów o uruchomieniu i finansowaniu przewozów na planowanym do rewitalizacji odcinku linii kolejowej.

Z uwagi na kwestie organizacyjne związane z finansowaniem projektu oraz partycypacji Samorządu Województwa Śląskiego w jego realizacji, funkcja Lidera została przeniesiona ze Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej na Miasto Bielsko-Białą, natomiast stowarzyszenie przyjęło funkcję Partnera/Koordynatora projektu.

W kolejnym etapie projekty będą podlegały wielokryterialnej ocenie. PKP PLK. W ciągu 3 miesięcy zostanie przeprowadzona analiza wszystkich wniosków, w wyniku czego utworzona zostanie lista rankingowa projektów. Po akceptacji listy ze strony Ministerstwa Infrastruktury, wnioskodawcy zostaną poinformowani o kwalifikacji projektów do realizacji w Programie.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Na realizację projektów przeznaczono 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Fot. Jakub Soldatke

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *