Nowe Impulsy pojadą do Katowic

Województwo Świętokrzyskie wzbogaci się o fabrycznie nowe elektryczne zespoły trakcyjne. Będą to dwa czteroczłonowe Impulsy. Będzie można je spotkać m.in. w relacji do Katowic.


Park tabo­rowy Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego tym razem wzmocni się o pojazdy 4-czło­nowe, które pomiesz­czą około 400 osób, w tym dla 200 prze­wi­dziano miej­sca sie­dzące. Nowe EZT Impuls będą wypo­sa­żone w sze­reg nowocze­snych roz­wią­zań uła­twia­ją­cych podró­żo­wa­nie, m.in. windy dla nie­peł­no­spraw­nych, gniazdka elek­tryczne przy każ­dym fotelu, dostęp do Inter­netu, kli­ma­ty­za­cja, auto­maty bile­towe, miej­sca do prze­wozu rowe­rów oraz dużych bagaży czy też system infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Nowo­ścią w pojaz­dach będą pętle induk­cyjne, które umożliwią oso­bie niedosły­szą­cej odbiór nieska­zi­tel­nie czy­stego i wyraź­nego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wypo­sa­żony jest nie­mal każdy apa­rat słu­chowy a także defibrylatory.

Nowe pojazdy będą dostar­czane eta­powo. Dostawa pierw­szego została prze­wi­dziana na 25 paź­dzier­nika tego roku, natomiast drugi EZT zosta­nie dostar­czony do 25 lutego 2019 roku. Zakup taboru zosta­nie sfi­nan­so­wany ze środ­ków Funduszu Kole­jo­wego oraz środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Województwa Świętokrzy­skiego na lata 2014 – 2020. Wartość zakupu opiewa na kwotę 44 378 400 zł brutto.

Jak informował wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, nowe pojazdy będą obsługiwać relacje najbardziej obłożone pasażerami, czyli ze Skarżyska i Kielc w kierunku Krakowa i Katowic.

Fot. NEWAG S.A.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *