PKM Tychy ponownie na zakupach

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach ogłosiło przetarg na dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MIDI zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI


Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmiu autobusów klasy MIDI, zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) o długości pomiędzy 8.9 m a 10.9 m, wysokości całkowitej do 3.45 m i szerokości maksymalnej 2.25 m. Zamawiający zamierza przeznaczyć na ten cel 7 628 000.00 PLN netto.

Kryteria udzielenia zamówienia:
Kryterium jakości – Nazwa: Pojemność skokowa silnika / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Zużycie paliwa (spalanie) / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowe drugie miejsce na wózek inwalidzki / Waga: 5
Cena – Waga: 75

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału – 25.07.2018

Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Pełna nazwa projektu: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju
transportu publicznego w podregionie tyskim” nr POIS.06.01.00-00-0041/16 współfinansowany w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego
transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w
miastach.
II.2.5)

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *