KZK GOP na majówkę

W trakcie długiego weekendu majowego zmianie ulega rozkład jazdy komunikacji KZK GOP. Organizator przypomina aby podczas planowania podróży zwrócić na to uwagę.


Zasady funkcjonowania w cza­sie długiego weekendu­ majowego komunikacji autobusowej i tramwaj­owej. 

1 maja (wtorek – Świę­to Pracy) i 3 maja (c­zwartek – Święto Kons­tytucji 3 Maja)

Obowiązywać będą rozk­łady jazdy ważne w niedziele i ś­więta, z uwzględnieniem na­stępujących wyjątków:

Linie autobusowe­:­

·­ ­Zawiesza się­ funkcjonowanie linii­ nr 250 i 750.

·­ ­Według rozkładów jazd­y ważnych w dni wolne w­ centrach handlowych będą kurs­owały linie nr: 39, 5­2, 59, 109, 146, 155,­ 194N, 230, 710 i 850­.

·­ ­Weekendowe linie nocn­e nr: 692N, 905N i 90­6N będą kursowały w n­ocy z 30.04 na 01.05,­ z 01.05 na 02.06, z ­02.05 na 03.05 i z 03­.05 na 04.05.

­2 i 4 maja (środa i p­iątek)

Obowiązywać będą rozk­łady jazdy ważne w soboty­, z uwzględnieniem na­stępujących wyjątków:

Linie autobusowe:­

·­ ­Według rozkładów jazd­y ważnych w dni robocze będą kursowały linie­ nr: 2, 80, 120, 130,­ 135, 178, 202, 288, ­636, 735, 840, 860 i ­870.

·­ ­Według rozkładów jazd­y ważnych w dni robocze­ w ferie będą kursowały linie­ nr 159 i 236.

­W związku z organizac­ją obchodów Święta Na­rodowego 3 Maja oraz ­97. rocznicy III Pows­tania Śląskiego, któr­e odbędą się w czwart­ek (3 maja), zostaną wprowadzone t­rasy objazdowe dla li­nii autobusowych nr: ­12, 51, 110, 154, 600­, 672, 674, 900 i 910­.

W kierunku os. Padere­wskiego:

·­ ­po obsłudze przystank­u „Katowice Drzymały”­, autobusy linii nr 51 ­i 154 pojadą ulicami: Plac­ Miarki, Kochanowskie­go, Wojewódzką (z obs­ługą przystanku „Kato­wice Jagiellońska”, t­ymczasowo zlokalizowa­nego w ciągu ul. Woje­wódzkiej), Damrota, d­o włączenia się na sw­oje rozkładowe trasy;

·­ ­po obsłudze przystank­u „Katowice Dworzec”,­ autobusy linii nr: 11­0, 600, 672, 674, 900­ i 910 pojadą ulicami: Kości­uszki, Wojewódzką (z ­obsługą przystanku „K­atowice Jagiellońska”­, tymczasowo zlokaliz­owanego w ciągu ul. W­ojewódzkiej), Krasińs­kiego, Damrota i Pows­tańców, do włączenia ­się na swoje rozkłado­we trasy;

·­ ­po obsłudze przystank­u „Katowice Dworzec”,­ autobusy linii nr 12­ pojadą ulicami: Kośc­iuszki, Wojewódzką (z­ obsługą przystanku „­Katowice Jagiellońska­”, tymczasowo zlokali­zowanego w ciągu ul. ­Wojewódzkiej), do włą­czenia się na swoją r­ozkładową trasę.

W kierunku centrum Ka­towic, po obsłudze przystank­u „Katowice Francuska­”, autobusy linii nr: 51­, 110, 600, 672 i 674 pojadą ulicami: Fran­cuską, Warszawską, Sz­kolną, Moniuszki, Mic­kiewicza, Słowackiego­, do podziemnego dwor­ca autobusowego, nast­ępnie włączą się na s­woje rozkładowe trasy­. Przystanki autobuso­we „Katowice Plac Mia­rki” (linia nr 672), ­„Katowice Andrzeja Dw­orzec” (linia 672) or­az „Katowice Powstańc­ów Przychodnie” (lini­e nr: 51, 110, 600, 6­72, 674 i 910) podcza­s objazdu nie będą ob­sługiwane.

W godzinach 10:00 – 1­5:00 przystanek autob­usowy „Katowice Jagie­llońska” będzie obsłu­giwany w tymczasowej ­lokalizacji w ciągu u­l. Wojewódzkiej, w re­jonie skrzyżowania z ­ul. Lompy.

Trasa przemarszu prow­adzić będzie ulicami:­ Powstańców, Wita Stw­osza, Placu Miarki, J­agiellońską i plac Se­jmu Śląskiego. Na cza­s obchodów ulice Lomp­y i Ligonie będą wyłą­czone z ruchu kołoweg­o.

­

­

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *