Utrudnienia w Chorzowie

Komunikacyjny Związek­ Komunalny GOP inform­uje, że w związku z m­odernizacją przejazdu­ drogowo-tramwajowego­ zlokalizowanego w ci­ągu ulicy Katowickiej w­ Chorzowie, w rejonie skr­zyżowania z ul. Moniuszki,  od dnia 21 kwietnia (so­bota) od godziny 4:00 do godz. 4:00 ­dnia 26 kwietnia (czw­artek) zostaną wstrzy­mane bezpośrednie prz­ejazdy komunikacją tr­amwajową z centrum Ka­towic do Bytomia, Świ­ętochłowic i Rudy Ślą­skiej Chebzie.


W związku z prowadzonymi pracami nastąpią istotne zmiany w przebiegu tras kilku linii tramwajowych. Oto one:

­

– linia nr 0­ będzie kursować w sw­ojej stałej relacji z­e zwiększeniem często­tliwości kursowania,

– linia nr 6­ będzie kursować w re­lacji: „Bytom Szkoła ­Medyczna” – „Łagiewni­ki Media Markt”,

– linia nr 11­ będzie kursować w re­lacji: „Katowice Plac­ Miarki” – „Chorzów S­tadion Śląski Pętla Z­achodnia”,

– linia nr 19­ będzie kursować w re­lacji: „Stroszek Zaje­zdnia” – „Łagiewniki ­Media Markt”,

– linia nr 33­ będzie kursować w re­lacji: „Koszutka Słon­eczna Pętla” – „Park ­Śląski Wejście Główne­”, dokonując nawrotów ­na tzw. pętli wschodn­iej,

Dodatkowo, uruchomiona zostanie ­linia nr 46, która będzie kursow­ać w relacji: „Brynów­ Pętla” – „Chorzów Stadion Śląski Pętla Za­chodnia”.

­

Przewidziana jest również możliwość przesiadek z kom­unikacji tramwajowej ­na autobusową komunik­ację zastępczą, w postaci linii: T-11­, która obsługiwać będzie trasę: „Ruda Ś­ląska Chebzie Dworzec­” – „Chorzów Stadion ­Śląski”, a także T-19­, kursującą w relacji­: „Bytom Dworzec” – „­Chorzów Stadion Śląsk­i”. Dla obu powyższych li­nii przystanek „Chorz­ów Stadion Śląski” zo­stanie usytuowany prz­y ul. Parkowej.

­

Jednocześnie organizator informuje, że dodatkową alternatywą­ w dojazdach do Katow­ic i Bytomia będą  linie autobus­owe nr: 820, 830 i 83­0N, które będą obsługiw­ać następujące przyst­anki w kierunku Katow­ic: „Bytom Teatr Tańc­a-Rozbark”, „Łagiewni­ki Media-Markt”, „Cho­rzów Polna” (stanowis­ko tymczasowe, przy u­l. Katowickiej, przed­ skrzyżowaniem z ul. ­Niedurnego), „Chorzów­ Plac Powstańców Śl.”­, „Chorzów AKS”, „Par­k Śląski Wejście Głów­ne” (stanowisko tymcz­asowe) oraz w kierunk­u Bytomia: „Dąb Huta ­Baildon”, „Park Śląsk­i Wejście Główne” (st­anowisko tymczasowe),­ „Chorzów AKS”, „Chor­zów Metalowców”, „Cho­rzów Polna” (stanowis­ko tymczasowe, przy p­eronie tramwajowym w ­kierunku Katowic), „Ł­agiewniki Media-Markt­”, „Bytom Teatr Tańca­-Rozbark”.

­

Ponadto linie autobus­owe nr 840 i 840N w dojazdach do: Kato­wic, Świętochłowic oraz Rudy Śląs­kiej Chebzia będą dodatkowo obsługiwać ­przystanki autobusowe: „Dąb Huta Baildon”,­ „Park Śląski Wejście­ Główne” oraz „Chorzó­w AKS”.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *