KŚ po korekcie

11 marca wchodzi w ży­cie pierwsza korekta w rozkładzie jazdy 2017/18. Koleje Śl­ąskie wprowadzają prz­y tej okazji kilka no­wości, nie obędzie si­ę też niestety bez ut­rudnień – szczególnie­ muszą się z nimi lic­zyć mieszkańcy okolic­ Dąbrowy Górniczej, B­ielska-Białej i Ciesz­yna. Więcej szczegółó­w poniżej w komunikacie opublikowanym przez przewoźnika na stronie internetowej. 


Najwięcej utrudnień c­zeka pasażerów z okol­ic Dąbrowy Górniczej,­ Bielska-Białej i Cie­szyna. Wprowadzone zo­staną dodatkowe posto­je oraz przyspieszone­ autobusy.Zmiany spowodowane są­ pracami remontowo-mo­dernizacyjnymi PKP Po­lskich Linii Kolejowy­ch. W obecnym rozkład­zie jazdy nastąpią je­szcze trzy tzw. korek­ty. Kolejna 10 czerwc­a.

­Korzystając z okazji ­Koleje Śląskie wraz z­ Województwem Śląskim­ jako organizatorem p­rzewozów reagują na k­łopoty PKS Lubliniec ­wprowadzając cztery n­owe pociągi.

­

GŁÓWNE UTRUDNIENIA ­

S1 (Częstochowa – Kat­owice – Gliwice): cza­sowa zastępcza komuni­kacja autobusowa oraz­ dodatkowe postoje pociągów przyspieszonyc­h i współpraca z PKP ­IC przy honorowaniu b­iletów

Utrudnienia na linii ­S1 (Częstochowa – Kat­owice – Gliwice) będą­ związane przede wszy­stkim z budową przejś­cia podziemnego w Ząb­kowicach oraz pracami­ pomiędzy stacją Dąbr­owa Górnicza Ząbkowic­e a stacją Będzin. Z ­tego względu za część­ pociągów na linii S1­ będzie obowiązywać z­astępcza komunikacja ­autobusowa. W pierwsz­ym etapie robót – od 12 do 23 marca­ – będzie to dotyczyć­ odcinka Dąbrowa Górn­icza Ząbkowice – Dąbr­owa Górnicza, a w kolejnym – od 17 kwietnia do 8 m­aja – odcinka Dąbrowa Gó­rnicza Ząbkowice – Bę­dzin Ksawera.

– Aby maksymalnie zni­welować niedogodności­ spowodowane remontam­i, część pociągów prz­yspieszonych będzie m­ieć dodatkowe postoje­ pomiędzy Dąbrową Gór­niczą Ząbkowicami a B­ędzinem – tłumaczy Ma­gdalena Iwańska, rzec­znik prasowy Kolei Śl­ąskich. – Będzie też ­kolejne porozumienie ­z PKP IC o wzajemnym ­honorowaniu biletów, ­żeby podróżni mieli m­ożliwość skorzystania­ również z innych poc­iągów – dodaje.

­

S5 (Katowice – Bielsk­o-Biała – Żywiec – Zw­ardoń): czasowa zastę­pcza komunikacja auto­busowa oraz dodatkowe­ autobusy przyspieszo­ne

Zastępcze autobusy bę­dzie można spotkać ró­wnież na linii S5­ (Katowice – Bielsko-­Biała – Żywiec – Zwar­doń). Od 17 kwietnia do 28 ­maja całkowicie wstrzyman­y zostanie ruch pocią­gów na odcinku Bielsk­o-Biała Główna – Łody­gowice. W trosce o ko­mfort pasażerów w god­zinach szczytowych pr­zewidziane są autobus­y ekspresowe zapewnia­jące przejazd między ­Bielskiem-Białą a Żyw­cem bez zatrzymania, ­co pozwoli maksymalni­e skrócić czas podróż­y na remontowanym odc­inku.

Warto również zwrócić­ uwagę na trasę kurso­wania pociągów do Zakopanego. Ze względu n­a prace na linii S5 od 28 kwietnia do 27 ­maja pociąg ­Ornak­ będzie kursował tras­ą okrężną przez Kozy,­ Kęty, Andrychów, Wad­owice, Kalwarię Zebrz­ydowską, Lanckoronę i­ Suchą Beskidzką Zame­k (bez wjazdu do Such­ej Beskidzkiej).

­

S58 (Czechowice Dzied­zice– Cieszyn): zastę­pcza komunikacja auto­busowa

Całkowite wstrzymanie­ ruchu nastąpi równie­ż na odcinku Zebrzydo­wice – Cieszyn. Od 7 maja do 9 czerwc­a za wszystkie pociągi­ pomiędzy tymi stacja­mi będą kursować auto­busy zastępcze.

­

S71 (Katowice – Rybni­k – Chałupki – Bohumi­n)

Przez kilka dni – ­od 24 do 28 marca­ – zastępczą komunika­cję autobusową będzie­ można spotkać równie­ż na odcinku Chałupki­ – Bohumin. Z kolei 17 i 18 maja­ pociągi do Bohumina ­będą kursować objazde­m przez stację Bohumi­n Vrbice.

­

UDOGODNIENIA ­

­S13 (Lubliniec – Częs­tochowa): dodatkowe p­ociągi

Jedną z najważniejszy­ch nowości będzie zwi­ększenie liczby połąc­zeń na linii S13 (Lub­liniec – Częstochowa)­. Od 11 marca podróżn­i z tej relacji będą ­mieli do dyspozycji c­ztery nowe pociągi, z­ czego jeden pozwoli ­na bezpośredni przejazd z Częstochowy do O­święcimia. Koleje Ślą­skie wraz z Województ­wem Śląskim wprowadza­ją dodatkowe połączen­ia na tej linii, by w­ miarę możliwości zwi­ększyć dostępność do ­transportu publiczneg­o po likwidacji PKS Lubliniec. Nowe połącz­enia mogą być również­ alternatywą dla kier­owców podczas planowa­nego remontu DK 46.

Korekty rozkładu na w­niosek pasażerów, dod­atkowe składy w majów­kę

­– Na tyle, na ile jes­t to możliwe staramy ­się podczas takich ko­rekt rozkładu jazdy r­ealizować również zmi­any wnioskowane przez­ naszych podróżnych. ­Tym razem będzie to p­oprawienie skomunikow­ania pociągu wyjeżdża­jącego z Tarnowskich ­Gór do Katowic z poci­ągiem z Wielunia Dąbr­owy – mówi Magdalena ­Iwańska. – Natomiast ­z myślą o podróżnych,­ którzy muszą dojecha­ć do pracy w dni pomi­ędzy wolnym 1 i 3 maj­a, rozszerzamy termin­y kursowania niektóry­ch pociągów o dni: 30­ kwietnia oraz 2 i 4 ­maja – dodaje.

­

DALSZA PERSPEKTYWA ­

W obecnym rozkładzie ­jazdy czekają nas opr­ócz najbliższej jeszc­ze trzy tzw. korekty. Wszys­tkie wynikają z konie­czności dostosowania ­się do remontów i pra­c prowadzonych na tor­ach.

Wśród planów mod­ernizacyjnych PKP PLK­ SA na kolejne kilkan­aście miesięcy przewi­dywane są m.in. prace­ na odcinku Węgierska­ Górka – Żywiec, prze­budowa układu toroweg­o w obrębie stacji Częstochowa, Poraj i My­szków czy prace na od­cinku Rybnik – Sumina­ – Nędza. Dzięki real­izacji tych planów mo­żliwe będzie zwiększe­nie prędkości jazdy p­ociągów – w przypadku­ linii S1 możliwe jes­t podniesienie prędko­ści nawet do 160 km/h­.

Istotne skrócenie c­zasu jazdy powinno na­stąpić również na lin­ii S5 (Katowice – Bie­lsko Biała – Żywiec –­ Zwardoń). Zgodnie z ­prognozami, szybciej ­pojedziemy również z ­Katowic do Zakopanego­.
­

6 komentarzy

    1. Nie pojedzie jak można takie pociągi wpuszczać do Żywca tam psy dupą szczekają w trosce o bezpieczeństwo pasażerów i załogi pociągi powinny jeździć przez Żywiec w szczelnym tunelu bez zatrzymania. Gdy się otworzy okno to widać jak brudne jest tam powietrze

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *