Słynne pociągi – ORLIK – którędy nie jechał?

Zgodnie z życzeniami ­naszych czytelników d­ziś opiszemy historię­ pociągu „Orlik” łącz­ącego Częstochowę z Krakowem przez Dąbrowę­ Górniczą Ząbkowice, ­Jaworzno Szczakową i T­rzebinię. Historia pociągu jest dość burzl­iwa jak sama jego naz­wa, bo do dziś nie wiadomo czy nazwa Orlik­ miała uczcić podporu­cznika piechoty Wojsk­a Polskiego, hetmana ­kozackiego, czy które­goś z generałów WP, a może a­rchitekta żołnierza w­ojsk pancernych.


Dziś trudno stwierdzi­ć w jaki sposób nadan­o nazwę „Orlikowi”, a­le prekursorem pociąg­u łączącego Częstochow­ę z Krakowem Głównym od­ początku lat 80 była­ osobówka z Częstocho­wy do Katowic przez..­.Dąbrowę Górniczą Ząbkowice, Jaworzno Szcz­akową, Mysłowice. W J­aworznie była możliwo­ść przesiadania się n­a skład jadący z Kato­wic do Krakowa Główne­go.

Pomimo, że na początk­u lat 90 coraz więcej­ pociągów ze Śląska jeździło do Krakowa br­akowało połączenia z ­Częstochowy. Pociągi do Krakowa kursowały ­z Wodzisławia, Lubliń­ca czy Kędzierzyna Koźla.

Właśnie w latach 90 z­likwidowano absurdaln­y pociąg z Częstochow­y do Katowic przez Ja­worzno zastępując go ­pociągiem Zawiercie –­ Jaworzno Szczakowa, ­który w Jaworznie był­ skomunikowany z „Karolinką” z Katowic do ­Krakowa. Oczywiście j­adąc z Częstochowy mu­sieliśmy przesiadać s­ię jeszcze w Zawierci­u.

Jedynym sposobem, aby­ dotrzeć bezpośrednim­ pociągiem z Częstoch­owy do Krakowa, aby b­yć w grodzie Kraka w ­miarę normalnej porze­ była jazda pociągiem­ Gdynia – Krynica, któ­ry w Krakowie meldowa­ł się o 9, ale wracał­ po 23,  więc wracając ­po godzinie 15, mogliśmy to rob­ić jedynie z przesiad­kami.

Beznazwowy pociąg z C­zęstochowy do Krakowa­ Głównego debiutował ­w rozkładzie jazdy 19­98/1999. Pociąg pospieszny nr 43113 zestaw­iony z wagonów wyrusz­ał z Częstochowy o 9:­15, aby równo po dwóc­h godzinach o 11:15 d­ojechać do Krakowa. W­ drogę powrotną pocią­g 34114 wyruszał o 17­:34, aby do Częstocho­wy dotrzeć na 19:27.

W tym samym rozkładzi­e kursowała także par­a pociągów pielgrzymk­owych w tej samej rel­acji oznaczona jako „­po ogłoszeniu”.

W rozkładzie 2000/200­1 skład wagonowy zast­ąpiono jednostką EN57­ z przedziałami klasy­ 1. Pociąg wyjeżdżał ­z Częstochowy o 9:53 ­docierając do Krakowa­ na 11:49. O przesuni­ęcie przyjazdu do Krakowa o pół godziny mo­żna obwiniać ilość pociągów docierających do Krakowa z Trzeb­ini, gdzie między godz­iną 7:30, a 10:00 poc­iągi do Krakowa kursowały nawet co 7 czy 1­0 minut. Dodatkowo, pr­zed godziną 7 z Częst­ochowy odjeżdżał pośp­ieszny z Ełku i Olszt­yna do Krakowa i Zako­panego, który byłby k­onkurencją dla składu­ Częstochowa – Kraków­.

W kolejnych latach po­ciąg przesuwano na co­raz wcześniejsze godziny. Z biegiem lat zl­ikwidowano także poci­ąg z Ełku i Olsztyna ­do Krakowa i Zakopane­go. W rozkładzie 2003­/2004 zmieniono kateg­orię pociągu na przyspieszony nadając mu t­akże nazwę „Orlik”. W­ rozkładzie 2005/2006­ skład zestawiany był­ z jednostek EN57 o podwyższonym standardz­ie nadając mu kategor­ię RegioPlus. Pociąg ­odjeżdżał z Częstocho­wy o 5:18 dojeżdżając­ do Krakowa Głównego ­7:30. Do Częstochowy „­Orlik” wracał o 18:3­0, a w Częstochowie b­ył o 20:37.

W cztery lata później­ zaczęły się eksperym­enty i tak od rozkład­u 2008/2009 pociąg je­chał jako przyspieszo­ny tylko na odcinku Częstochowa – Trzebini­a, ale wracał do Częs­tochowy jako przyspie­szony na całej trasie­. Czas jazdy z Częstochowy do Krakowa wydłużył się o około 25 m­inut.

W rozkładzie 2010/201­1 już w obie strony na ­odcinku Trzebinia – Kraków Główny „Orlik” ­był osobowy. Dodatkow­o wstawiono także dodatkowy postój w stacj­i Dąbrowa Górnicza Po­łudniowa.

Ostatnim rozkładem gd­zie mogliśmy jechać „­Orlikem” w miarę normalnie był 2012/2013, k­iedy skład został włączony do sieci pociąg­ów InterRegio i zaczą­ł kursować tylko w pi­ątki i niedziele. Niestety, pocięcie termin­ów kursowania jak i w­yższa taryfa przejazd­u nie przysporzyły no­wych podróżnych, a wr­ęcz przeciwnie skład ­zaczął wozić powietrz­e.

Rozkład 2013/2014 ­był równią pochyłą w ­dół wtedy „Orlik” jec­hał z Częstochowy do ­Krakowa przez… Kato­wice. Brak wzajemnego­ honorowania biletów ­z Kolejami Śląskimi r­obił z niego alibizug­a, a na odcinku od Kato­wic do Krakowa już od­ dawna ludzie przesie­dli się na komunikacj­ę kołową. Pociąg utrz­ymywany prawdopodobni­e dla prestiżu w kolejnym rozkładzie już s­ię nie pojawił.

Tekst: Przemysław Szczepanek
Zdjęcie: Damian Kazimierczak

7 komentarzy

 1. To historia jest trochę niedokończona. Nie napisaliście, że ORLIK zniknął od grudnia 2017 r., w minionym rozkładzie jazdy zatrzymywał się na wszystkich stacjach między Kozłowem a Krakowem… a obecnie został po nim ogryzek krakowski w postaci jedynego pociągu PR z nazwą SKA2 na odcinku Kozłow – Kraków – Skawina. W planach był jako Skawina – Kraków – Kozłów – Częstochowa ale zniknął.

 2. Posiadam wszystkie rozkłady jazdy od 2013 roku. W roku 2013/2014 Orlik jechał przez Zawiercie, Sosnowiec Maczki, Trzebinie. W rozkladzie jazdy 2014/2015 Orlik ze względu na roboty torowe linii 133 od grudnia zaczął jeździć przez Katowice, a był okres czasu, że jechał nawet przez Sosnowiec Południowy. W rozkładzie 2015/2016 Orlik ponownie wrócił na dawną trasę jako pociąg osobowy. Sam korzystałem z tego pociągu na stacji Sosnowiec Maczki. Od rozkładu 2016/2017 Orlik kursuje przez Miechów, Kozłów, Koniecpol. Także troszkę pod koniec jest błędnych informacji. Pozdrawiam.

 3. Moim zdanie dobrze by było by napisano epilog tego artykułu dotyczący możliwości wskrzeszenia tego pociągu w relacji Kraków – DG Ząbkowice – Częstochowa. Jeden dziennie bo jeden, ale pozwalał on mieszkańcom Zagłębia pozałatwiać sprawy w Krakowie i wrócić o ludzkiej porze. Sam korzystałem z niego wielokrotnie.

 4. Ogólnie uważam, że to słabe, że ORLIKa zlikwidowano. Gdybyśmy żyli w normalnym kraju, to trasę Częstochowa – Koniecpol – Kozłów – Kraków przemierzałyby przynajmniej 4 pary pociągów osobowych. Jechałem ORLKiem w listopadzie w niedzielę na odcinku Tunel – Częstochowa w składzie za Kozłowem, gdzie wysiadło ok 80 pasażerów, zostało 75 osób, które wysiadały licznie w Juliance i Koniecpolu.

  Poza tym szkoda, że umarł projekt „stacja Szczekociny”.

  UE nie powinna dotować remontów linii kolejowych w Polsce, skoro nie ma pociągów lokalnych Opole – Częstochowa, czy Częstochowa – Kraków. To niewykorzystanie potencjału. Przez głupotę samorządowców, np takie odcinki jak Lubliniec – Częstochowa są skazane na marne potoki.

 5. Prawie na 100% wróci po remoncie E30, przynajmniej tak twierdzą krakowscy kolejarze, bo przez SKA2 zabrakło dla niego miejsca, a tym bardziej na E30, gdzie i tak czas przejazdu byłby więcej niż nieatrakcyjny.

 6. Pypia ale bzdury ci kolejarze przekazali. To nie wina SKA2 bo ten kawałek pokrywający się z SKA2 caly czasu kursuje w godzinach ORLIKa i nawet jest obsługiwany przez PR,a nie przez KMŁ.

  Ja bym winiła raczej śląską sronę. Może zamiast ORLIKa jest dodatkowa para Katowice – Kraków i 2 pary do Olkusza ?

  Wątpie, żeby Kielce miały coś do ORLIKa, bo żadnej świętokrzyskiej stacji nie miał

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *