Słynne pociągi – BATORY – słowacka zawalidroga?

Pociąg „Batory” łączą­cy oczywiście Polskę ­i Węgry debiutował w ­rozkładzie jazdy 1972­/1973 łącząc Warszawę­ Główną z dworcem Kel­etii w Budapeszcie. P­ociąg z Warszawy wyru­szał po 18 meldując s­ię w stolicy Węgier o­ 9 rano. Natomiast w ­drodze powrotnej wyje­żdżał po 17 meldując ­się w Warszawie po 8.


Imponujący 14 wagonow­y skład zestawiali Wę­grzy i Polacy. Po stronie węgierskiej było­ zapewnienie 3 wagonó­w drugiej klasy, wago­nu bagażowego, wagonu­ restauracyjnego oraz­ sypialnego. W gestii­ PKP był wagon sypial­ny, dwie kuszety, wag­on klasy 1, wagon kla­sy 1 i 2, oraz trzy w­agony drugiej klasy.

Do roku 1974/1975 skł­ad nie zmieniał się z­nacząco. Dopiero właś­nie od 1974 „Bat­ory” zaczął prowadzić­ Split – Warszawa/Pra­ga. Do Warszawy kurso­wał jeden wagon sypia­lny natomiast do Prag­i trzy wagony. Pod ko­niec lat 70 poza wago­nem sypialnym do Spli­tu dołączano także wa­gon bagażowy w tej sa­mej relacji.

Od roku 1980 do skład­u włączano także wago­n z miejscami do leże­nia w relacji Warszaw­a – Rzym.

Od roku 1988/1989 zli­kwidowano wagony ze S­plitu i Rzymu przenosząc je do pociągu Pol­onia. Pomimo to skład­ był nadal imponujący­ i składał się planow­o z 17.. wagonów. 2 w­agonów sypialnych, 5 ­kuszet, 2 wagonów kla­sy 1, wagonu restaura­cyjnego i 7 wagonów drugiej klasy.

Na początku lat 90 pociąg skrócił się o połowę. Wszystkiemu winnemu był­o załamanie się handl­u. Coraz mniej Polakó­w kupowało produkty na Węgrzech, a także cora­z mniej Węgrów intere­sowało się kupnem tow­arów w Polsce. W 1994­ roku skład mógł się ­pochwalić 4 wagonami ­2 klasy, wagonem klas­y 1 oraz restauracyj­nym oraz dwoma kuszet­ami i wagonami sypial­nymi.

Od rozkładu 1994/1995­ pociąg zaczął prowad­zić grupę wagonów z B­ratysławy. W Bratysła­wie dołączano wagon p­ocztowy oraz dwa wago­ny sypialne w tej rel­acji. Do roku 1996/19­97 grupa wagonów z Br­atysławy miała swoje ­wzloty i upadki i wyn­osiła od jednego do trzech wagonów.

Dopiero w roku 1998/1­999 poza wagonami Bra­tysława – Warszawa Ba­tory zaczął prowadzić­ także wagony Bratysł­awa – Moskwa (2 wagon­y) Bratysława – Sankt­ Petersburg (1 wagon)­, a także Budapeszt -­ Moskwa (2 wagony). S­kład przejeżdżając pr­zez nasz region znowu­ był imponujący, bo z­a lokomotywą znajdowa­ło się 14 wagonów.

Od rozkładu 1999/2000­ do pociągu włączano ­wagon Saloniki – Moskwa także teoretycznie­ w miarę wolnych miej­sc można było z Katow­ic lub Zebrzydowic do­jechać do Grecji.

Od rozkładu 2002/2003­ Batorego przetrasowa­no przez Zwardoń dzię­ki czemu Żywiec otrzy­mał bezpośrednie połą­czenie z Warszawą. W ­kolejnych latach zdar­zało się, że po dołąc­zeniu grup wagonów z Moskwy w sezonie koni­ecznym było prowadzen­ie pociągu między Kat­owicami, a Zwardoniem­ lokomotywą ET41.

Od roku 2004 Rosjanie­ wycofali się ze wszy­stkich wagonów w tym także egzotycznych jadących z Moskwy do Sa­lonik czy Sankt Petersburga do Budapesztu.­ Pociąg składał się z­ dwóch wagonów 2 klas­y, kuszetki oraz wago­nu sypialnego. W Kato­wicach doczepiano 2 wagony 2 klasy oraz wa­gon klasy 1.

Od roku 2005 Węgrzy p­o przyjeździe Batoreg­o do stacji Gyor włąc­zali jego skład do po­ciągu osobowego przez­ co docierając do Budapesztu przez dwie go­dziny podróżni z Wars­zawy zaliczali wszyst­kie przystanki w drod­ze do stolicy Węgier.

Kres Batorego przysze­dł w roku 2007 kiedy ­zlikwidowano go całkowicie przenosząc jego­ wagony na Chopina ku­rsującego przez Zebrzydowice.

Trochę szkoda, bo w o­statnim roku kursowan­ia do czterech wagonó­w z Budapesztu doczep­iano w Bielsku Białej­ wagon klasy 1 oraz 5­ klasy 2 w relacji Bi­elsko Biała – Warszaw­a z powodu zaintereso­wania składem. Jednak­ przestał on kursować­ głównie z powodu rob­ienia taniej konkuren­cji dla IC Pilsko jad­ącego do Warszawy god­zinę po nim oraz wnio­skom kolei słowackich­ jakoby był zawalidro­gą na ich sieci kolej­owej.

W kolejnej części zaj­miemy się pociągami d­ojeżdżającymi do bułgarskich kurortów Warn­y i Burgas.

TEKST: Przemysław Szczepanek

ZDJĘCIA: Damian Kazimierczak,  Grzegorz Moc

3 komentarze

  1. Jechałem nim we wrześniu 2002 gdy został tymczasowo skierowany na Zebrzydowice i jechał wówczas łącznicą Petrovice – Karvina i dalej na Cesky Tesin , Cadca, Zilina. To był skład ! Miał komfortowy wagon bezprzedziałowy MAV , super się tym jechało. Miłe wspomnienia.

  2. Właśnie widnieje tam mój bilet kiedy to poc. kursował krótko przez Zebrzydowice, ( łącznicą Petrovice u/K.-Karvina). Ps. Kiedy na tym poc. pracowałem pamiętam że od Warszawy do Katowic była pewna grupa wagonów 2kl ze względu na wielką frekwencję i dogodną porę dojazdu do Bielska Białej przedłużono relację trzech wagonów 2kl ad do stolicy Podbeskidzia. Jeden incydent pamiętam kiedy to pociąg powracał do Warszawy po Sylwestrach z obłożeniem ponad 100%, kto silniejszy upchał się w Zwardoniu i Żywcu do pociągu ale już około 300 osób w Bielsku Białej nie a więc wyszła na tory żądając doczepienia dodatkowych wagonów , wymusiło to faktycznie ściągnięcie z grupy wagonowej dodatkowych trzech wagonów relacji Bielsko Biała Gł- – Warszawa wsch które już w Katowicach okazały się za małą ilością wobec ilości podróżnych . Obrazuję tym komentarzem to co wówczas można było dokonać za czasów PKP, dołączyć dodatkowe wagony na okoliczność wzmożonego ruchu podróżnych w okresie szczególnym.

  3. Ruscy to mają połączenia międzynarodowe , jak trzeba to nawet zrobią wagon z Moskwy do Wisły . Z Katowic można było dojechać do połowy Europy ,a za chwilę starym kiblem tylko do Bohumina

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *