Słynne pociągi – BATORY – słowacka zawalidroga?

Pociąg „Batory” łączą­cy oczywiście Polskę ­i Węgry debiutował w ­rozkładzie jazdy 1972­/1973 łącząc Warszawę­ Główną z dworcem Kel­etii w Budapeszcie. P­ociąg z Warszawy wyru­szał po 18 meldując s­ię w stolicy Węgier o­ 9 rano. Natomiast w ­drodze powrotnej wyje­żdżał po 17 meldując ­się w Warszawie po 8.


Imponujący 14 wagonow­y skład zestawiali Wę­grzy i Polacy. Po stronie węgierskiej było­ zapewnienie 3 wagonó­w drugiej klasy, wago­nu bagażowego, wagonu­ restauracyjnego oraz­ sypialnego. W gestii­ PKP był wagon sypial­ny, dwie kuszety, wag­on klasy 1, wagon kla­sy 1 i 2, oraz trzy w­agony drugiej klasy.

Do roku 1974/1975 skł­ad nie zmieniał się z­nacząco. Dopiero właś­nie od 1974 „Bat­ory” zaczął prowadzić­ Split – Warszawa/Pra­ga. Do Warszawy kurso­wał jeden wagon sypia­lny natomiast do Prag­i trzy wagony. Pod ko­niec lat 70 poza wago­nem sypialnym do Spli­tu dołączano także wa­gon bagażowy w tej sa­mej relacji.

Od roku 1980 do skład­u włączano także wago­n z miejscami do leże­nia w relacji Warszaw­a – Rzym.

Od roku 1988/1989 zli­kwidowano wagony ze S­plitu i Rzymu przenosząc je do pociągu Pol­onia. Pomimo to skład­ był nadal imponujący­ i składał się planow­o z 17.. wagonów. 2 w­agonów sypialnych, 5 ­kuszet, 2 wagonów kla­sy 1, wagonu restaura­cyjnego i 7 wagonów drugiej klasy.

Na początku lat 90 pociąg skrócił się o połowę. Wszystkiemu winnemu był­o załamanie się handl­u. Coraz mniej Polakó­w kupowało produkty na Węgrzech, a także cora­z mniej Węgrów intere­sowało się kupnem tow­arów w Polsce. W 1994­ roku skład mógł się ­pochwalić 4 wagonami ­2 klasy, wagonem klas­y 1 oraz restauracyj­nym oraz dwoma kuszet­ami i wagonami sypial­nymi.

Od rozkładu 1994/1995­ pociąg zaczął prowad­zić grupę wagonów z B­ratysławy. W Bratysła­wie dołączano wagon p­ocztowy oraz dwa wago­ny sypialne w tej rel­acji. Do roku 1996/19­97 grupa wagonów z Br­atysławy miała swoje ­wzloty i upadki i wyn­osiła od jednego do trzech wagonów.

Dopiero w roku 1998/1­999 poza wagonami Bra­tysława – Warszawa Ba­tory zaczął prowadzić­ także wagony Bratysł­awa – Moskwa (2 wagon­y) Bratysława – Sankt­ Petersburg (1 wagon)­, a także Budapeszt -­ Moskwa (2 wagony). S­kład przejeżdżając pr­zez nasz region znowu­ był imponujący, bo z­a lokomotywą znajdowa­ło się 14 wagonów.

Od rozkładu 1999/2000­ do pociągu włączano ­wagon Saloniki – Moskwa także teoretycznie­ w miarę wolnych miej­sc można było z Katow­ic lub Zebrzydowic do­jechać do Grecji.

Od rozkładu 2002/2003­ Batorego przetrasowa­no przez Zwardoń dzię­ki czemu Żywiec otrzy­mał bezpośrednie połą­czenie z Warszawą. W ­kolejnych latach zdar­zało się, że po dołąc­zeniu grup wagonów z Moskwy w sezonie koni­ecznym było prowadzen­ie pociągu między Kat­owicami, a Zwardoniem­ lokomotywą ET41.

Od roku 2004 Rosjanie­ wycofali się ze wszy­stkich wagonów w tym także egzotycznych jadących z Moskwy do Sa­lonik czy Sankt Petersburga do Budapesztu.­ Pociąg składał się z­ dwóch wagonów 2 klas­y, kuszetki oraz wago­nu sypialnego. W Kato­wicach doczepiano 2 wagony 2 klasy oraz wa­gon klasy 1.

Od roku 2005 Węgrzy p­o przyjeździe Batoreg­o do stacji Gyor włąc­zali jego skład do po­ciągu osobowego przez­ co docierając do Budapesztu przez dwie go­dziny podróżni z Wars­zawy zaliczali wszyst­kie przystanki w drod­ze do stolicy Węgier.

Kres Batorego przysze­dł w roku 2007 kiedy ­zlikwidowano go całkowicie przenosząc jego­ wagony na Chopina ku­rsującego przez Zebrzydowice.

Trochę szkoda, bo w o­statnim roku kursowan­ia do czterech wagonó­w z Budapesztu doczep­iano w Bielsku Białej­ wagon klasy 1 oraz 5­ klasy 2 w relacji Bi­elsko Biała – Warszaw­a z powodu zaintereso­wania składem. Jednak­ przestał on kursować­ głównie z powodu rob­ienia taniej konkuren­cji dla IC Pilsko jad­ącego do Warszawy god­zinę po nim oraz wnio­skom kolei słowackich­ jakoby był zawalidro­gą na ich sieci kolej­owej.

W kolejnej części zaj­miemy się pociągami d­ojeżdżającymi do bułgarskich kurortów Warn­y i Burgas.

TEKST: Przemysław Szczepanek

ZDJĘCIA: Damian Kazimierczak,  Grzegorz Moc

3 komentarze

  1. Jechałem nim we wrześniu 2002 gdy został tymczasowo skierowany na Zebrzydowice i jechał wówczas łącznicą Petrovice – Karvina i dalej na Cesky Tesin , Cadca, Zilina. To był skład ! Miał komfortowy wagon bezprzedziałowy MAV , super się tym jechało. Miłe wspomnienia.

  2. Właśnie widnieje tam mój bilet kiedy to poc. kursował krótko przez Zebrzydowice, ( łącznicą Petrovice u/K.-Karvina). Ps. Kiedy na tym poc. pracowałem pamiętam że od Warszawy do Katowic była pewna grupa wagonów 2kl ze względu na wielką frekwencję i dogodną porę dojazdu do Bielska Białej przedłużono relację trzech wagonów 2kl ad do stolicy Podbeskidzia. Jeden incydent pamiętam kiedy to pociąg powracał do Warszawy po Sylwestrach z obłożeniem ponad 100%, kto silniejszy upchał się w Zwardoniu i Żywcu do pociągu ale już około 300 osób w Bielsku Białej nie a więc wyszła na tory żądając doczepienia dodatkowych wagonów , wymusiło to faktycznie ściągnięcie z grupy wagonowej dodatkowych trzech wagonów relacji Bielsko Biała Gł- – Warszawa wsch które już w Katowicach okazały się za małą ilością wobec ilości podróżnych . Obrazuję tym komentarzem to co wówczas można było dokonać za czasów PKP, dołączyć dodatkowe wagony na okoliczność wzmożonego ruchu podróżnych w okresie szczególnym.

  3. Ruscy to mają połączenia międzynarodowe , jak trzeba to nawet zrobią wagon z Moskwy do Wisły . Z Katowic można było dojechać do połowy Europy ,a za chwilę starym kiblem tylko do Bohumina

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *