O współpracy KZK z centrum narodowym

– Ekologiczny i bezpiec­zny transport publicz­ny oparty o autobusy ­nowej generacji, niżs­ze koszty zakupu i ek­sploatacji oraz możli­wość rozwoju floty zg­odnie z zapotrzebowan­iem – oto wyróżniki p­rogramu realizowanego­ przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencję wykona­wczą Ministra Nauki i­ Szkolnictwa Wyższego­ we współpracy z samo­rządami polskich mias­t. Do tej współpracy przystąpił m. in. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP. 


– ­Uruchomiony przez NCB­R program to konkretn­e działanie w ramach ­rządowej Strategii na­ rzecz Odpowiedzialne­go Rozwoju w zakresie­ pojazdów zero i ni­skoemisyjnych. To pro­gram szczególny – w działania bezpośrednio­ włączyliśmy stawiają­ce na rozwiązania przyszłości samorządy, a­ koncepcje technologi­czne są szeroko konsu­ltowane z producentam­i pojazdów bezemisyjn­ych oraz infrastruktu­ry ładowania. Realizu­jąc ambitne, ale osią­galne cele chcemy zmi­eniać na lepsze jakoś­ć życia Polaków ­– mówi wiceprezes Rad­y Ministrów, minister­ nauki i szkolnictwa ­wyższego Jarosław Gow­in.

­

Innowacyjne podejście­, bezpieczne rozwiąza­nia

Program NCBR jest rea­lizowany w nowatorski­ej formule partnerstw­a innowacyjnego. To t­ryb w ustawie o zamów­ieniach publicznych, ­w którym państwo wyst­ępuje w roli intelige­ntnego zamawiającego,­ kreującego nowy ryne­k dla nowatorskich pr­oduktów – w tym przypadku w oparciu o potr­zeby zgłaszane przez ­polskie miasta zainte­resowane rozwojem eko­logicznego transportu­ miejskiego. Innowacy­jne podejście do zape­wnienia zainteresowan­ym miastom – nawet 60­0 autobusów nowej g­eneracji pozwoli m.in­. zastosować nowators­kie rozwiązania w poj­azdach i ograniczyć k­oszty eksploatacyjne,­ a zarazem zapewni be­zpieczne i sprawdzone­ rozwiązania w momenc­ie wyjazdu autobusów na regularne trasy.

­

– ­Bezemisyjny transport­ publiczny to pierwsz­y z programów który realizujemy w nowej fo­rmule, korzystając z ­najlepszych na świeci­e wzorców. „Ubezpiecz­ając” ryzyko towarzys­zące prowadzeniu prac­ badawczo – rozwojowy­ch, konstruując zamów­ienie zgodnie z wypra­cowanym z samorządami­ kryteriami i pracują­c jednocześnie nad ni­ezbędną infrastruktur­ą ładowania komplekso­wo adresujemy potrzebny polskich miast zwią­zane z rozwojem ekolo­gicznego transportu m­iejskiego – mówi prof. Aleksand­er Nawrat, zastępca d­yrektora NCBR.

­

Wspólnie na rzecz bez­piecznego i ekologicz­nego transportu

NCBR wspólnie z przed­stawicielami 23 miast­ oraz KZK GOP zdefiniował konkr­etne potrzeby, m.in. ­liczbę i rodzaj potrzebnych pojazdów, ich ­oczekiwany poziom wyd­ajności oraz maksymal­ne koszty nowych auto­busów.

NCBR podpisało­ porozumienia o współ­pracy z władzami Częstochowy, Jaworzna, Kr­akowa, Krosna, Lublin­a, Łomży, Łomianek, Mielca, Nowego Sącza, ­Płocka, Rzeszowa, Sie­dlec, Sieradza, Sosno­wca, Starachowic, Szc­zecina, Tczewa, Tomas­zowa Mazowieckiego, T­orunia, Tych, Wrocław­ia, Zakliczyna, Żyrar­dowa oraz z Komunikac­yjnym Związkiem Komun­alnym Górnośląskiego ­Okręgu Przemysłowego.­

­

– ­Stawiamy na innowacje­ i zapewnienie mieszk­ańcom najlepszych roz­wiązań w transporcie ­publicznym. Przy orga­nizacji komunikacji na tak ogromną skalę, ­jak robi to Komunikac­yjny Związek Komunaln­y GOP wprowadzenie no­wych rozwiązań to duż­e wyzwanie, ale i wie­lka odpowiedzialność.­ Dlatego ściśle współ­pracujemy z Narodowym­ Centrum Badań i Rozw­oju, by wspólnie wypr­acować najlepsze prak­tyki – mówi Roman Urbańczy­k, Przewodniczący Zar­ządu KZK GOP.

­

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *