Koleje Śląskie ogłaszają konkurs na wiceprezesa

Informowaliśmy w ubiegłym tygodniu na mocy porozumienia stron z Kolejami Śląskimi ze stanowiska wiceprezesa zarządu spółki odszedł Dariusz Pękosz. Rada nadzorcza śląskiego przewoźnika oficjalnie ogłosiła już konkurs na wakujące stanowisko. Poniżej oficjalny komunikat w tej sprawie.


Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 46/III/2017 z dnia 05 kwietnia 2017r., uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2477/157/V/2016 z dnia 06 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego, Rada Nadzorcza Spółki wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na:

I. STANOWISKO

WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

II. TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

Zgłoszenia można składać w siedzibie Spółki: Katowice, ul. Raciborska 58, w sekretariacie – bud. A, p. II, pok. 19 w godzinach 8:00 – 15:00, w terminie do dnia 24 kwietnia 2017r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych” lub przesłać pocztą na adres: Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, z zastrzeżeniem, że korespondencja winna wpłynąć do Spółki do dnia 24 kwietnia 2017r., do godz. 16:00. Decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Spółki.

III. DATA OTWARCIA ZGŁOSZEŃ:
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 25 kwietnia 2017r

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *