Uwaga! Nadlatują drony

Zdj. Internet
Zdj. Internet

Podaliśmy już dzisiaj informacje o kolejnych udanych akcjach SOK w naszym regionie. Podaliśmy też wiadomość o tym, jak uciążliwe są skutki usiłowań kradzieży dla pasażerów i przewoźników. Nic dziwnego, że PKP PLK szykuje kolejny potężny instrument do walki ze złodziejami infrastruktury kolejowej. Tory, stacje i tabor będą strzeżone i kontrolowane z powietrza. Zarządca infrastruktury ogłasza właśnie przetarg na testowe wykorzystanie dronów dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników kolei. Próby mają trwać trzy miesiące.


„Przeprowadzenie w okresie pilotażowym trzech miesięcy testów sprawności dokonywania monitoringu wybranych miejsc na sieci zarządzanej przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bezzałogowymi statkami powietrznymi o maksymalnej masie startowej do 25 kilogramów za pośrednictwem zainstalowanych systemów monitoringu wizualnego z zapewnieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry do obsługi statków powietrznych oraz zainstalowanych w nich systemów” – tak brzmi pełna nazwa przetargu ogłoszonego przez zarządcę infrastruktury. Bezzałogowy statek powietrzny, czyli w przyjętej w naszym kraju terminologii – dron, według zamierzeń, ma zostać wykorzystany do patrolowania miejsc szczególnie niebezpiecznych w kolejowej infrastrukturze, a już nieoceniony będzie tam gdzie na lądzie trudno pilnować bezpieczeństwa choćby ze względu na fatalny dojazd. Pomysł z dronami nie jest całkiem nowy, bo bardzo udane testy z tymi urządzeniami ma za sobą PKP Cargo.

Do przetargu mogą zgłaszać się firmy, które: posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, i nie podlegają wykluczeniu z projektu.

Dodatkowe wymagania to: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, polisa OC, której przedmiotem jest działalność gospodarcza, poświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym, pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, spełnienie wymagań specyfikacji, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Miejscem składania ofert jest siedziba PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie. Termin składania ofert/wniosków wyznaczono na 13 października, na godzinę 10:00. Jedynym kryterium w wyborze oferty jest cena. Firmy zabiegające o te zlecenie są zobowiązane wpłacić wadium w wysokości 5000 zł.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *