Kolejny przejazd po kontroli

Zdj. UTK
Zdj. UTK

Kontrolerzy Urzędu Transportu Kolejowego po przeprowadzeniu czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, stwierdzili nieprawidłowości w utrzymaniu przejazdu kolejowo-drogowego kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną) w Katowicach przez Zakład Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Sosnowcu.


Naruszenie przepisów polegało m.in. na: nieusunięciu awarii urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, braku pachołków na dojazdach, uszkodzonych nawierzchniach i nierównym ułożeniu płyt, braku prawidłowego oznakowania, nieprawidłowych wpisach w metryce przejazdu.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy: o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa.

W wyniku działań Prezes UTK nakazał zarządcy: natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie, wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności, nakazał analizę dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych.

Celem prowadzonych działań jest: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych, ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *