Kolejny przejazd po kontroli

Zdj. UTK
Zdj. UTK

Kontrolerzy Urzędu Transportu Kolejowego po przeprowadzeniu czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, stwierdzili nieprawidłowości w utrzymaniu przejazdu kolejowo-drogowego kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną) w Katowicach przez Zakład Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Sosnowcu.


Naruszenie przepisów polegało m.in. na: nieusunięciu awarii urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, braku pachołków na dojazdach, uszkodzonych nawierzchniach i nierównym ułożeniu płyt, braku prawidłowego oznakowania, nieprawidłowych wpisach w metryce przejazdu.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy: o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa.

W wyniku działań Prezes UTK nakazał zarządcy: natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie, wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności, nakazał analizę dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych.

Celem prowadzonych działań jest: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych, ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *