28 lat bez należytej opieki

Fot. Urząd Transportu Kolejowego
Fot. Urząd Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdów kolejowych.


Kontrola dotyczyła przejazdów: kategorii A (z rogatkami) na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, kategorii D (bez rogatek, półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej nr 118 Kraków Mydlniki – Kraków Balice oraz linii nr 156
Bukowno – Jaworzno Szczakowa.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na:

  • niezapewnieniu strzeżenia przejazdu kategorii A (od ponad 28 lat!),
  • nie wykonywaniu zaleceń zawartych w protokołach z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych przeprowadzonych w 2013 i 2014 roku,
  • złym stanie nawierzchni drogowej i elementów konstrukcyjnych płyt przejazdowych,
  • niezapewnieniu odpowiednich parametrów żłobków zabezpieczających swobodne przejście obrzeży kół pojazdu szynowego pomiędzy pokryciem przejazdu a szynami,
  • nieaktualizowaniu zapisów dokumentacji przejazdów (metryk).

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy: ustawy o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, przepisów wewnętrznych, w tym dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań Prezes UTK:

  • nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
  • nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
  • wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że podjęte działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach, ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK oraz eliminowanie potencjalnych zagrożeń wynikających ze złego stanu infrastruktury kolejowej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *