UTK: Trzy kolejne linie do poprawy

Prace przy wlocie stacji Wodzisław od strony Chałupek chyba idzie nowy tłuczeń na staryKolejne nasze szlaki zostały wzięte pod lupę przez Urząd Transportu Kolejowego. Tym razem na cenzurowanym znalazły się linia nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny (E30 odcinek Katowice – Kraków),  linia nr 137 (Katowice – Legnica) oraz linia nr 140 (Katowice Ligota – Nędza). Wnioski takie same jak na innych szlakach –  zarządca infrastruktury ma wiele do zrobienia, by doprowadzić skontrolowane linie do warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami.


„Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe, Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu (PKP PLK) przepisów w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury oraz jej utrzymaniem na linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny na szlaku Jaworzno Szczakowa – Balin” –  czytamy w komunikacie zamieszczonym przez regulatora na swojej stronie internetowej.

Zdaniem UTK stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Dotyczyło to m.in. braku działań z zakresu utrzymania nawierzchni kolejowej w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, nienależytym prowadzeniu dokumentacji badań technicznych torów oraz braku dokumentacji badań technicznych rozjazdów i objazdów linii. Ponadto odnotowano stosowanie przy naprawie nieprawidłowych (krótkich) wstawek szynowych, eksploatowaniu toru kolejowego z przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami prześwitu toru, zły stan techniczny podkładów drewnianych i betonowych, przekroczone odchyłki dopuszczalne w rozjazdach i braku znaków tablic hektometrowych. Nie zapewniono odpowiedniego odwodnienia toru i nie niszczono roślinności na całej szerokości torowiska, zaś drzewa rosły w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego. Wydawać by się mogło, że na szlaku łączącym Katowice z Krakowem gorzej być już nie może. A jednak…

UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie.

Ponadto UTK zobowiązał zarządcę PKP PLK do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na liniach kolejowych nr 137 Katowice – Legnica oraz nr 140 Katowice Ligota – Nędza. Stało się tak w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, Wykryte uchybienia dotyczyły: drzew rosnących w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru na linii kolejowej zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego, obecności w wybranych lokalizacjach gałęzi drzew w odległości mniejszej niż 2,5 m od sieci trakcyjnej, obecności gałęzi drzew zasłaniających głowicę semafora wjazdowego do stacji Sławięcice, nieskutecznego dozorowania przez zarządcę linii kolejowych. Zarzuty są istotne szczególnie w kontekście linii 140, po której za niespełna cztery miesiące mają zacząć kursować pociągi PKP Intercity, łączące Polskę z Czeską Republiką.

Tutaj UTK był jeszcze bardziej restrykcyjny i nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych, podlegających natychmiastowej wykonalności, natomiast w przypadku niewykonania decyzji, prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *