Kolejna kontrola UTK

Fragment linii kolejowej nr 141. Zdjęcie: UTK
Fragment linii kolejowej nr 141. Zdjęcie: UTK

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kolejną kontrolę infrastruktury kolejowej w naszym regionie. Tym razem pod lupę trafiła linia kolejowa nr 141 Katowice Ligota – Gliwice. Zbadano nadzór zarządcy infrastruktury nad stanem technicznym szlaku oraz wypełniania norm bezpieczeństwa.


Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podczas czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury i procesem jej utrzymania.

Naruszenie przepisów stwierdzone przez kontrolerów polegały m.in. na: braku elementów systemu przytwierdzenia typu K do podkładów drewnianych w torze nr 1, znacznym zachwaszczeniu podsypki i zakrzewieniu międzytorza, usytuowaniu krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego, nieskutecznym i niesprawnym dozorowaniu oraz nieskutecznym realizowaniu kontroli wewnętrznych przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

Ustalono, że przez zarządcę zostały naruszone następujące przepisy: ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008, w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, regulacji wewnętrznej zarządcy Id-1 (D-1) – Warunków Technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, procedury „SMS-PW-01 Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”  dokumentacji SMS.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury m.in. natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie.

Podjęte działania mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *