TLK Gwarek i TLK Uznam pod lupą UTK

Podczas kontroli inspektorzy stwierdzili m.in. brak gaśnic w wyznaczonych do tego miejscach. Zdjęcie: Urząd Transportu Kolejowego
Zdjęcie: UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach nadzoru nad realizacją przewozów kolejowych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania przeprowadził szczegółową kontrolę pociągów nocnych spółki PKP Intercity: TLK Uznam relacji Kraków Główny – Wrocław Główny i TLK Gwarek relacji Gdynia Główna – Katowice. Publikujemy wyniki tej kontroli, ponieważ z obu skontrolowanych pociągów w dużym stopniu korzystają mieszkańcy naszego województwa.


W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził powtarzające się w  wyżej wymienionych pociągach nieprawidłowości polegające na wyprawianiu przez przewoźnika kolejowego niesprawnych wagonów pasażerskich:

– z uszkodzonymi blokadami drzwi bocznych, w tym również w zmodernizowanych wagonach sypialnych z elektronicznym sterowaniem otwierania drzwi

– z  niesprawnymi drzwiami między wagonami,

– z niesprawnym ryglem drzwi bocznych

– z zerwanymi plombami „zamykania automatycznego drzwi bocznych”

– z brakiem wody,

– z brakiem gaśnic w miejscach do tego wyznaczonych

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości naruszają przez przewoźnika przepisy m.in. ustawy o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.

Organ kontrolujący polskich koleje wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych, które nie spełniają norm bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Ponadto zobligował przewoźnika do usunięcia wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych pociągach i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie.

Ponadto PKP Intercity zostało zobligowane do jak natychmiastowego usuwania stwierdzanych (szczególnie przez drużyny pociągów) nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby nie dopuszczało pojazdu do eksploatacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mającej wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego,

Ostatnią sugestią UTK przekazaną PKP Intercity było podjęcie działań mających na celu stworzenie systemowych rozwiązań zapobiegających powstawaniu tego typu nieprawidłowości w przyszłości.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *