Przejazdy z usterkami

Urząd Transportu Kolejowego w wyniku przeprowadzonej kontroli nakazał zarządcy infrastruktury (PKP PLK S.A.) do czasu naprawienia wskazanych usterek wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na jednej z linii  kolejowych w naszym regionie.Tym razem dostało się linii nr 162 Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice, w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D. Naruszenie przepisów przez zarządcę wg UTK polegało m.in. na: braku należytej i wymaganej widoczności na przejazdach, niewłaściwej kwalifikacji przejazdów (obecnie kategoria D przy przekroczonych iloczynach ruchu), a co za tym idzie nieodpowiednim wyposażeniu i zabezpieczeniu przejazdów, wykruszeniach i licznych uszkodzeniach płyt przejazdowych i dróg asfaltowych, braku wygrodzeń pachołkami na dojazdach do przejazdów, braku oznakowania, niewłaściwie zlokalizowanych lub nieczytelnych wskaźnikach oraz zanieczyszczonych żłobkach na przejazdach.

W związku z tymi nieprawidłościami Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę (PKP PLK S.A.) ograniczeń eksploatacyjnych, które podlegają natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK z ustawą o transporcie kolejowym może nałożyć na zarządcę karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji. Wszystkie te czynności, co jest głównym zadaniem działalności UTK, zmierzają do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *