Przejazdy z usterkami

Urząd Transportu Kolejowego w wyniku przeprowadzonej kontroli nakazał zarządcy infrastruktury (PKP PLK S.A.) do czasu naprawienia wskazanych usterek wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na jednej z linii  kolejowych w naszym regionie.Tym razem dostało się linii nr 162 Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice, w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D. Naruszenie przepisów przez zarządcę wg UTK polegało m.in. na: braku należytej i wymaganej widoczności na przejazdach, niewłaściwej kwalifikacji przejazdów (obecnie kategoria D przy przekroczonych iloczynach ruchu), a co za tym idzie nieodpowiednim wyposażeniu i zabezpieczeniu przejazdów, wykruszeniach i licznych uszkodzeniach płyt przejazdowych i dróg asfaltowych, braku wygrodzeń pachołkami na dojazdach do przejazdów, braku oznakowania, niewłaściwie zlokalizowanych lub nieczytelnych wskaźnikach oraz zanieczyszczonych żłobkach na przejazdach.

W związku z tymi nieprawidłościami Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę (PKP PLK S.A.) ograniczeń eksploatacyjnych, które podlegają natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK z ustawą o transporcie kolejowym może nałożyć na zarządcę karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji. Wszystkie te czynności, co jest głównym zadaniem działalności UTK, zmierzają do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *