Niepokojące wyniki kontroli UTK

Stan przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez zarządcę infrastruktury na przejazdach kolejowych na linii kolejowej numer 139 Katowice – Zwardoń jest w zatrważającym stanie. Tak twierdzi opublikowany właśnie raport Urzędu Transportu Kolejowego, który pozwalamy sobie przedstawić.„Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdów, w odniesieniu do stanu faktycznego. Kontrolą objęto przejazdy kolejowe kategorii A i C  linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na:

 • braku zmiany kategorii przejazdów przy przekroczonym iloczynie ruchu,
 • eksploatowaniu toru z bardzo złym stanem podsypki tłuczniowej o stopniu degradacji większym niż 0,8,
 • braku elementów systemu przytwierdzenia typu K do podkładów,
 • braku stosownych upoważnień dróżnika przejazdowego,
 • niewłaściwych zapisach w metrykach przejazdów,
 • braku ustawienia pachołków na dojazdach do przejazdów,
 • uszkodzeniach nawierzchni i nierównych ułożeniach płyt na przejazdach,
 • braku prawidłowego oznakowania przejazdów,
 • zanieczyszczeniach żłobków na przejazdach,
 • nieskutecznym i niesprawnym dozorowaniu oraz nierealizowaniu zaleceń kontroli wewnętrznych przez zarządcę infrastruktury kolejowej,
 • nieposiadaniu wiedzy przez pracowników w zakresie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz brak znajomości zagadnień wymaganych na stanowisku dróżnika przejazdowego,
 • braku wymaganego pięcioletniego czasookresu pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejeździe kategorii A,
 • braku wyposażenia posterunku dróżnika przejazdowego w wymagane znaki drogowe,
 • nieprawidłowym utrzymywaniu znaków stanowiących wyposażenie posterunku dróżnika przejazdowego,
 • zaniedbaniu i nieuporządkowaniu miejsca z przyborami sygnalizacyjnymi na posterunku,
 • usytuowaniu drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego w lokalizacji przejazdu kolejowego kategorii A,
 • braku utworzenia „Harmonogramu diagnostyki przejazdów kolejowych” na 2015 rok.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisów wewnętrznych, w tym dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał zarządcy pouczenie pracowników o zasadach wykonywania czynności na stanowisku dróżnika przejazdowego,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy dokumentów związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowych,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.”

Pozwoliliśmy sobie opublikować ten raport w całości, gdyż lista zarzutów jest tak długa, że omawianie każdego z nich zajęłoby zbyt wiele miejsca. Najbardziej niepokojące są wnioski płynące z lektury tego dokumentu. Wszystkie niedociągnięcia nie wynikają z braku pieniędzy na inwestycje czy na utrzymanie stanu posiadania. To wszystko wina fatalnego zarządzania i braku opieki (zainteresowania) nad kompetencjami pracowników firmy wydzielonych do poszczególnych zadań. A za to odpowiadają już nie ci, którzy siedzą tam przy torach, a ci, którzy siedzą przy biurkach i biorą pieniądze za rzekomą odpowiedzialność za prawidłowe działanie tak skomplikowanego mechanizmu, jakim jest zarządzanie infrastrukturą kolejową. I to jeszcze na tak ruchliwym szlaku jakim jest linia nr 139, po której jeździ kilkadziesiąt pociągów dziennie, łącznie z szybkimi połączeniami międzynarodowymi do Wiednia czy Pragi.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *