LK 151 znów do modernizacji

Z Kędzierzyna-Koźla do Chałupek pojedziemy z prędkością 160 km/h? PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na studium wykonalności dla linii nr 151 (Kędzierzyn-Koźle – Chałupki) będącej częścią międzynarodowej magistrali E59. Zamówienie warte jest ponad 7 mln zł brutto.


PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg dotyczący opracowania dokumentacji przedprojektowej w ciągu C-E 59, dla linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn koźle – Chałupki od km -0,430 do km 53,864, linii kolejowej nr 679 Chałupki – Granica Państwa od km 53,293 do km 53,864 oraz stacji Kędzierzyn-Koźle, Racibórz i Chałupki.

Zarządca infrastruktury swoją decyzję, o wszczęciu postępowania na opracowanie studium wykonalności, argumentuje niezadowalającą prędkością jazdy spowodowanej złym stanem technicznym wyeksploatowanych urządzeń srk, obiektów inżynieryjnych, geometrią torów i sieci trakcyjnej. Dodatkowo stacje Kędzierzyn-Koźle, Racibórz i Chałupki mają niewystarczającą przepustowość spowodowaną wydłużonym czasem jazdy, brakiem możliwości wyprzedzania, przestarzałymi urządzeniami srk o długotrwałej i skomplikowanej obsłudze, niedostosowaniem układów torowych do obecnych potrzeb. PKP PLK zwraca również uwagę na zły stan obiektów obsługi podróżnego oraz nieodpowiednich parametrów technicznych torów dla kolejowych przewozów towarowych, niespełniających wytycznych sieci TEN-T i AGTC.

Wszystkie niedogodności, ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), mają zostać usunięte m.in. poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych, osiągnięcie parametrów technicznych wymaganych regulacjami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności oraz wytycznych TEN-T i AGTC, wyposażenie przejazdów kolejowych w nowoczesne urządzenia zabezpieczenia ruchu. Wśród wariantów rozważa się również zabudowę systemów ERTMS pozwalających na jazdę pociągów z prędkością 160 km/h, zabudowę urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT), budowę skrzyżowań dwupoziomowych oraz utworzenie węzłów przesiadkowych z innymi środkami transportu publicznego w tym systemy park & ride i bike & ride.

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje m.in. wykonanie następujących elementów:
Etap I – Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych,
Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru,
Etap III – Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych,
Etap IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów,
Etap V – Analiza środowiskowa,
Etap VI – Analiza kosztów i korzyści,
Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu,
Etap VIII – Opracowanie OPZ w SIWZ, niezbędnego dla wyboru wykonawców dla następnych etapów projektu,
Etap IX – Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

PKP PLK oszacowana wartość zamówienia na 5.700.000,00 zł netto. Wykonawca na opracowanie dokumentacji przedprojektowej będzie miał 19 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *