ET25-001 do nazwania

Tabor PKP Cargo niebawem wzbogaci się o nowe 6-osiowe loko­mo­tywy elek­tryczne Dragon 2 produkcji nowosądeckiej firmy Newag. Przewoźnik ogłosił konkurs na imię dla nowej lokomotywy.


Spółka PKP Cargo ogłosiła konkurs na imię dla nowej lokomotywy typu Dragon 2, która niebawem dołączy do rodziny lokomotyw CARGO. Imię nowej lokomotywy powinno kojarzyć się z nowoczesnością i szybkością. Dla najciekawszych propozycji przewoźnik przygotował nagrody.

DRAGON 2 to pierw­sza w Euro­pie 6-osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna, w pełni zgodna z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI 2014) wypo­sa­żona w ETCS poziom 2. Została zapro­jek­to­wana do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. W loko­mo­ty­wie zabu­do­wano prze­kształt­niki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapew­nia­jące bez­a­wa­ryjną pracę w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach, zmniej­sze­nie poziomu hałasu, ogra­ni­cze­nie strat ener­gii o 50% oraz zmniej­sze­nie roz­mia­rów i masy urzą­dzeń o 60%.

Propozycje nazwy należy przesyłać na adres: media@pkp-cargo.eu. Do propozycji nazwy należy koniecznie dołączyć Oświadczenie, które zamieszczone jest na końcu Regulaminu konkursu, który znajduje się w zakładce Notatki na stronie profilu FB
Konkurs potrwa do 12 października.

Fot. PKP Cargo – profil FB

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *