PKP Cargo chce kupić Dragona 2

PKP CARGO S.A. i Newag S.A. podpisały list intencyjny w sprawie zakupu lokomotyw DRAGON 2. List otwiera drogę do podjęcia negocjacji w sprawie nabycia przez PKP CARGO trzech sześcioosiowych lokomotyw E6ACTa – DRAGON 2, produkowanych przez Newag. Zamówienie jeszcze w tym roku.


DRAGON 2 pierw­sza w Euro­pie 6-osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna, w pełni zgodna z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI 2014) wypo­sa­żona w ETCS poziom 2. Została zapro­jek­to­wana do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. W loko­mo­ty­wie zabu­do­wano prze­kształt­niki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapew­nia­jące bez­a­wa­ryjną pracę w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach, zmniej­sze­nie poziomu hałasu, ogra­ni­cze­nie strat ener­gii o 50% oraz zmniej­sze­nie roz­mia­rów i masy urzą­dzeń o 60%.

Lokomotywy DRAGON 2 spełniają nasze oczekiwania, gdyż umożliwiają prowadzenie ciężkich składów towarowych – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO – Są to nowoczesne pojazdy i ich zakup będzie realizacją naszej strategii taborowej, gdyż staramy się zarówno modernizować nasz tabor, jak i kupować nowe jednostki u polskich producentów – dodaje prezes Warsewicz.

I podkreśla, że spółka inwestując, reaguje na wyzwania stawiane przez rynek. – W tym roku notujemy duży wzrost przewozów, które są wyższe o 6 proc. niż w 2017 roku i aż o 20 proc. w porównaniu do 2016 roku. Ponadto inwestycje taborowe pozwolą nam przygotować się do szczytu przewozowego w kolejnych latach, związanego zwłaszcza z rosnącym zapotrzebowaniem na kruszywa budowlane, a lokomotywy DRAGON 2 na pewno podniosą nasz potencjał przewozowy – zaznacza Czesław Warsewicz.

Fot. Neawg

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *