20 lokomotyw od Newagu

NEWAG wyprodukuje 20 nowych lokomotyw dla PKP Intercity za ponad 367 mln zł. Umowa zawarta z pro­ducen­tem taboru jest ele­men­tem naj­więk­szego pro­gramu inwe­sty­cyj­nego w histo­rii PKP Inter­city, war­tego ok. 7 mld złotych.


Porozumienie zawarte mię­dzy PKP Inter­city i firmą NEWAG obej­muje zakup 20 nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych, z opcją na dodatkowe 10 loko­mo­tyw. War­tość zamó­wie­nia wynosi ponad 367 mln zł brutto. Jeśli PKP Inter­city sko­rzy­sta z prawa opcji, war­tość zamó­wie­nia wzro­śnie do ponad 551 mln zł brutto. Nowe pojazdy będą roz­wi­jać pręd­kość 160 km/h, pozwolą więc efek­tyw­nie wyko­rzy­sty­wać zmo­der­ni­zo­wane linie kole­jowe.

To bar­dzo dobra wia­do­mość, że kolejne zamó­wie­nia dla PKP Inter­city zre­ali­zuje pol­ska spółka. Współ­praca z rodzimymi przed­się­bior­stwami służy roz­wo­jowi kolei, która jest nie­zwy­kle ważna dla naszej gospo­darki – mówi Andrzej Adam­czyk, Mini­ster Infrastruktury.

Zgod­nie z zawartą umową, pro­du­cent zobo­wią­zany jest do reali­za­cji zamó­wie­nia w okre­sie 30 mie­sięcy. Będzie też wykony­wał regu­larne prze­glądy tech­niczne loko­mo­tyw na dru­gim, trze­cim i czwar­tym pozio­mie utrzy­ma­nia. Po 60 miesiącach od daty ode­bra­nia pojaz­dów zostaną wyko­nane naprawy na czwar­tym pozio­mie utrzymania.

Pasa­że­ro­wie ocze­kują kom­for­to­wej, punk­tu­al­nej i bez­piecz­nej kolei. Cie­szymy się, że PKP Inter­city m.in. przez intensywne inwe­sty­cje w nowy tabor, stale dąży do tego, aby coraz lepiej speł­niać ocze­ki­wa­nia podróż­nych. Świad­czą o tym coraz lep­sze wyniki naszego naro­do­wego prze­woź­nika, dowo­dzące, że coraz wię­cej ludzi podró­żuje pocią­gami PKP Intercity
– pod­kre­śla Andrzej Bit­tel, Pod­se­kre­tarz Stanu w Mini­ster­stwie Infrastruktury.

PKP Inter­city reali­zuje obec­nie naj­więk­szy pro­gram inwe­sty­cyjny w histo­rii spółki „PKP Inter­city – Kolej Dużych Inwesty­cji”, któ­rego celem jest m.in. zakup i moder­ni­za­cja taboru oraz dal­sze pod­no­sze­nie kom­fortu podróży. Na zakup nowych wago­nów i loko­mo­tyw oraz moder­ni­za­cję taboru już posia­da­nego, a także na sta­cje posto­jowe PKP Inter­city przezna­czy do 2023 roku około 7 mld zł.

Nowe loko­mo­tywy będą wyko­rzy­sty­wane do obsługi połą­czeń w całej Pol­sce, m.in. na trasach:
Prze­myśl – Lublin – War­szawa – Byd­goszcz – Gdynia/Piła – Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski,
Suwałki – Białystok/Lublin – War­szawa – Poznań – Szczecin/Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *