60 lokomotyw PKP Cargo do modernizacji

NEWAG S.A. zawarła umowę ze spółką PKP Cargo sta­no­wiącą o wyko­na­niu moder­ni­za­cji 60 loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM48 do typu 15D/A wraz ze świad­cze­niem usług utrzy­ma­nia sil­ni­ków spa­li­no­wych w cza­sie udzie­lo­nej gwa­ran­cji jako­ści oraz świadczeniami dodatkowymi.


Przed­miot umowy odnosi się do grun­tow­nej moder­ni­za­cji 60 egzem­pla­rzy loko­mo­tyw serii SM48 ze zmianą serii na ST48, opiera­ją­cej się na budo­wie nowego nad­wo­zia, wymia­nie apa­ra­tury hamul­co­wej oraz agre­gatu prą­do­twór­czego, a także maszyn i urzą­dzeń pomoc­ni­czych. Moder­ni­za­cja obej­mie rów­nież kabinę maszy­ni­sty, która zosta­nie wypo­sa­żona w nowo­cze­sny sys­tem ste­ro­wa­nia oraz sta­nie się bar­dziej ergonomiczna.

Moder­ni­za­cja loko­mo­tyw wykonana będzie w latach 2018–2021 zgod­nie z uzgod­nio­nym har­mo­no­gra­mem. Sza­cun­kowa łączna war­tość umowy wynosi około 388 mln zł netto. 20 % wynagrodzenia za moder­ni­za­cję każ­dej loko­mo­tywy będzie płatne po zakoń­cze­niu moder­ni­za­cji, a pozo­stała część w 60 miesięcznych, równych ratach. Wyna­gro­dze­nie za pozo­stałe świad­cze­nia będzie płatne po ich spełnieniu.

Fot. Newag S.A.

One comment

  1. Akurat modernizacja SM48 czyli starych TEM2 to decyzja dobra. Tabor ten akurat dobrze się sprawuje. PKP Intercity niech lepiej zastanowi się nad wyciągnięciem z krzaków spalinówek i ich modernizację skoro na nowe nie ma szans, a czymś przecież jeździć trzeba.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *